מדיניות פרטיות

בעת שימוש באתר נאסף  על המשתמש מידע שנמסר ע”י הגולד בעצמו , הן ביודעין (כגון : בעת פתיחת חשבון משתמש )והן מידע המשתמש לצרכים סטטיסטיים (מידע מצטבר שאינו מזוהה אישית עם הגולש ) מידע זה ייאסף ויישמר במאגר מידע מטעם הנהלת האתר ובאחריותה (לצורך גילוי נאות : בשלב זה אין מדובר במאגר מידע רשום . הנהלת האתר פועלת לביצוע רישום מאגר המידע כדין ,ולאחר שמאגר המידע ירשם בפנקס מאגרי המידע הנהלת האתר תפעל לעדכון התקנון בהתאם .

  1. השימוש במידע שנאסף ייעשה אך ורק על פי מדיניות הפרטיות בתקנון זה או על פי הוראות כל דין .
  2. ככל שנדרשים פרטיים אישיים בית רישום לשירותיים באתר . הנהלת האתר תבקש מהגולש את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות .
  3. הנהלת האתר  רשאית להעביר מידע ממאגר המידע של האתר לחברות וספקים העובדות עימה ,בשיתוף פעולה אך לא רק לצרכי שיווק או קבלת מידע או קבלת הטבות  לאחר הסכמה מפורשת  של המשתמש (חתימה המשתמש על אישור קבלת מידע פרסומי נוסף).
  4. הנהלת האתר רשאית להעביר לצד ג’ כלשהו את פרטיו האישיים של הגולש והמידע שנאסף על פעילותו באתר ,גם במקרים הבאים :
  1. במקרה של מחלוקת משפטית בן הגולש  לבין הנהלת האתר 
  2. במקרה  ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הגולש או מידע אודותיו לצג ג ‘
  3. במקרה בו תועבר ,בכל דרך שהיא ,פעילות האתר לגוף אחר ,ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור  על פרטיות הגולש בהתאם להוראות תקנון זה .

כל תמונה או סירטון שהמשתמש מפרסם באתר שייך למשתמש .ואולם המשתמש בפרסום התמונות / סירטונים  באתר נותן לבעלי י האתר רישיון לא בלעדי ,ניתן להעברה ,ניתן להקצאה ברישיון משנה ופטור מתלמוגים ,ולהשתמש בתמונות והסירטונים כרצונם . לרבות פירסום התמונות באתר לצרכי פירסום ובכל אמצעי  מדיה  נוסף אך כפוף לשימוש ראוי .

בעצם שליחת התמונות / סירטונים ועל ידי חתימה על אישור תקנון המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לבעלי האתר לעשות שימוש בתומונות/סירטונים וכי לא תיהיה למשתמש כל טענה כנגד. השימוש כאמור.

.הנהלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש /גולש ,עם זאת הנהלת האתר אינה מתחייבת  כי לא תבוצע חדירה לא מורשית לשירותי האתר ולחשבון המשתמש /גולש אשר עלולה לחשוף מידע בחשבון המשתמש .

על פי חוק הגבת הפרטיות ,התשמ”א 1981 ,כול אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר המידע  ,אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון ,שלם, ברור או מעודכן ,רשאי לפנות  להנהלת האתר בבקשה לתקן את המידע או למחקו .

גלילה למעלה