תקנון האתר

תנאי השימוש  באתר  GO FIT   ,תוכנית האימונים הפרטית שלך

כללי:

 1. ברוכים הבאים לאתר GO FIT אתר אשר מאפשר לרכוש סוגים שונים של מסלולים לאימוני כושר המחולקים עפ”י סוגים שונים של אימונים ומסלולים .בהנחיית ליטל סגינהור וצוות מקצועי. האימונים  מצולמים באיכות HD , האתר  כולל מידע לגבי פעילות גופנית , תזונה  ואורח חיים בריא . 

2.השימוש באתר GO FIT כפוף לתנאים המפורטים להלן ומותנה בהסכמת הגולש לאמור בהם , כלשונם .

 1. הגלישה באתר / או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו ייחשבו כהסכמה מצידך לתנאים להלן .
 2. הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית  להתקשר עם בעלי האתר בתקנון זה .
 3. האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים והשימוש בזכר נעשה  מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחד ,גם לשון רבים להפך .
 4. החברות באתר הינה  לפי בחירת תוכנית  מסלול  למנוי באתר ניתן לבטלו  עד 4 ימים  לאחר ביצוע  העסקה .
 5. אימון  מתנה – לקוחות האתר מוזמנים להתרשם ולהינות  מאימון מתנה  על פי התנאים אשר יקבעו על ידי האתר אותה עת . 

הנהלת האתר :

 1. האתר הינו בבעלות פרטית .
 2. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאתר את גישת הגולש לאתר אם יפר תקנון זה .
 3. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת .

הגבלת השימוש באתר 

 1. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי של  הגולש ולא לשימוש מסחרי , אין להעתיק ,להפיץ,לשווק ,להציג, לשכפל ,לפרסם,למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה ,עיצוב ,טקסט  או חומר אחר באתר .
 2. חל איסור לעשות באתר ובכל מידע וחומר הכלולים בו לשימוש כלשהו לכל מטרה בלתי חוקית ובניגוד לתקנון זה .
 3. אין  לפרסם  באתר או להעביר באמצעות האתר  כל מידע שהוא לשון הרע ,דברי תועבה ,מידע שקרי ,מעליב,משמיץ,מאיים,פוגע בפרטיות הזולת ,פורנוגרפי בעל אופי מיני או גזעני .
 4. אין לעלות תוכן או לבצע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי המדינה ,ובכלל זה להימנע מהעלאת פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכויות יוצרים ,סימן  מסחר או סוד מסחרי של אחר .
 5. הגולש מתחייב להימנע מביצוע כל פעולה בעיצוב האתר ,קוד המקור אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר ,ארש הזכות לבצעה  נתונה בלעדית על פי חוק זכויות יוצרים ,התשס”ח -2007 וכל חוק דין שעניינו הגנה על קניין רוחני ,לבעל זכות היוצרים ,ושלא בהתאם לאמור בתקנון זה .

אחריות האתר 

 1. המידע  באתר אינו מהווה משום חוו”ד /או יעוץ רפואי או משפטי או אחר , ואינו בא כתחליף לכל ייעוץ כזה /או מקצועי  אחר המלצה  או הצעה לעשות פעולה או שימוש . כול הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשית על אחריות הגולש בלבד.
 2. הנהלת האתר  אינה אחראית לתוכן המודעות  “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר . האחריות לכך הינה על המפרסמים בלבד .
 3. הנהלת האתר עושה כל מאמץ כדי  לעדכן את האתר ולהוסיף תכנים שמעניינים אתכם , הגולשים ,אולם המידע הכלול באתר עשוי להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות ואין  או אובד
 4. הנהלת האתר רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת .
 5. הנהלת  האתר רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר ,והשימוש בשירותי המסחר  המוצעים בה ,לרבות הקישורים לאתרים אחרים כולם או מקצתם ,ללא התראה מוקדמת ,אם לצורכי ותחזוקתו וארגונו של האתר מעת לעת ואם מכל סיבה אחרת ,אם לזמן קצוב ואם לצמיתות .
 6. הנהלת האתר אינה מבטיחה את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל . באחריות  הגולש לבחון ,טרם השימוש בשירותי האתר .כי אלו אכן מתאימים לצרכיו  ולגולש לא תיהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו .
 7. הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר ,לרבות מראהו ,תכניו ,היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים הו וכל היבט אחר הכרוך בהם ,והכל ללא התראה מוקדמת .שינויים כאלה יבוצעו ,בין  השאר בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגים ואחרים המתרחשים בה .מטבעם שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו”ב. לגולש לא תיהיה טענה  ,תביעה  או דרישה כלפי האתר או הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם . 
 8. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי מידע שנמצא באתר במועד מסויים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך .
 9. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו  זמינים בכל עת . יחד עם זאת אין  ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות” . אין הנהלת האתר יכול להתחייב כי הגלישה  והשירותים באתר יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלי מורשית למחשבי האתר  או מפני נזקים ,קלקולים ,תקלות אוכשלים בחומרה ,בתוכנה ,בתוכנה בקויים ובמערכות התקשורת ,אצל הנהלת האתר או האתר עצמו או מי מספקיו  או מי מטעמו .
 10. לא יינתן כל פיצוי כספי /זיכוי בשל תקלות  או הפסקות בשירות .
 11. בשום נסיבות לא תחול על האתר  או הנהלת האתר או מי מטעמם אחריות כלשהי  בגין נזק ישיר ,עקיף,דמי נזיקין עונשיים,נזק מקרי ,מיוחד  או תוצאי ,או כל נזק אחר מכל סוג ומין . לרבות ןמבלי לפגוע בכלליות האמור  לעיל ,דמי נזיקין בגין שימוש באתר ,שגיאות או אי דיוקים במידע הכלול באתר ,אובדן השימוש ,אובדן נתונים  או אובדן הרווחים הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר .בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר ,באספקה, או באי אספקה של שירותים ,או בכל מידע ,תוכנה,מוצר,שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצאות האתר ,בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין ,בין אחריות מוחלטת  או כל עילה אחרת ,אפילו אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר  או  מאחד מתנאי תקנון זה ,אנא כתוב אלינו ונבחן את טענותיך .

הזכיות באתר 

 1. זכויות הקנין הרוחני ,לרבות זכות  יוצרים ,באתר ובכל מידע הכלול בו ,לרבות עיצוב האתר ,קוד המחשב ,קבצים גרפיים ,תמונות ,טקסט ,ליקוטים וכל חומר אחר הכלולים בו ,שייכים במלואם להנהלת האתר בלבד ואין לבצע בהם כל פעולה ארש הזכות לבצעה נתונה בלעדית ,על פי החוק זכות יוצרים ,התשס”ח-2007 וכל חוק או דין אחר שעניינו הגנה על קנין רוחני ,לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות .
 2. על אף ואלא אם צויין אחרת – לעניין תכנים באתר  ואשר זכות היוצרים בהם נתונה להנהלת האתר ,ניתנת לגולש רשות להעתיק את היצירה או להעמידה לרשות הציבור בכפוףצ לתנאים הבאים :
 1. קבלת הסכמת הנהלת האתר מראש ובכתב 
 2. השימוש ביצירה ייעשה  ברשת האינטרנט בלבד .שב DOMAIN תחתיו מתבקשת הצגת היצירה לא נעשה שימוש למטרה בלתי חוקית או הנוגדת את תקנת הציבור לרבות פורנוגרפיה ומשחקים אסורים .
 3. השימוש ביצירה ייעשה שלא למטרת רווח  ושלא באופן מסחרי .”מטרת רווח” -לרבות הצגת של מעל 20 יצירות אשר נלקחו מהאתר על ידי יישות משפטית אחת בשליטתה.
 4. ישמרו הזכויות המוסריות ביצירה –
 • היצירה תובא כפי שהיא  -לא יעשה ביצירה כל שינוי ,סילוף או פגם .
 • יוענק קרדיט מתאים ליוצר היצירה 
 • לא יעשה שינוי בקישורים היוצאים מגוף היצירה ,לרבות הוספת קישורים חדשים ,הסרת קישורים קיימים או הוספת הוראות לקישורים קיימים .
 • בסמוך ליצירה  יוצב קישור בולט  למקור היצירה באתר .

סימני מסחר 

 1. סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין ,ואין  להשתמש בהם ללא רשות מפורשת של בעל סימן המסחר .  

קישורים לאתרים  אחרים 

 1. במידה ויכיל האתר קישורים לאתרי מסחר אלקטרוניים שונים באינטרנט ,ודפי אינטרנט ושירותיים שונים שאינם מופעלים על ידי האתר או מי מטעמו אלא בידי גורמים אחרים (להלן:”אתרים אחרים”) קישורים אלה מופיעים או יופיעו באתר אך ורק לנוחות הגולש .
 2. הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות ,מכל מין וסוג ,לתכנים המופיעים באתרים האחרים ,ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם .
 3. כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בין גולש ובין בעלי האתר האחר או מפעילין או מטעמם ללא מעורבות כלשהי מצידה של הנהלת האתר  או מי מטעמה . הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא ,לכל פעולה או התקשרות  או רכישה שיבצע הגולש באתרים האחרים.
 4. השימוש באתרים האחרים כפוף לתנאי השימוש התקנונים ,ויתר התנאים וההנחיות ,במידה וישנם הכלולים בהם . לפיכך ,אם תבחר ללחוץ  על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים אחרים  הנך מתבקש לעיין בתקנון ,בתנאי השימוש  וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם .
 5. בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך  כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי הנהלת האתר  או כי מי מטעמה בגין כל שימוש או פעולה או התקשרות  או רכישה 

חשבון משתמש 

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותיים מסוימים תתאפשר רק לגולש ארש נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר .
 2. הרישום באתר הוא לשימושו האישי  והבלעדי של הגולש ובכפוף להוראות להלן לענין יצירת חשבון משתמש :
 1. אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון .
 2. אין ליצור חשבון עבור אדם אחר שלא בהסכמתו או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו על תנאי תקנון זה .
 3. הגולש משתמש אינו אשראי להעביר את הרשאת השימוש לאחר אחר כלשהו .

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית ,לכאורה 

20.מובהר , כי אף שהנהלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש ,היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה  מחדירה  לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי הנהלת האתר או מי מטענה בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש .

 1. הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא  אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש . (סיסמא)
 1. אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא”ל 
 2. על הגולש להחליף את הסיסמא אחת ל -3 חודשיים

21 . הגולש מתבקש להודיע להנהלת האתר באופן מיידי  על כול חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונות או על חשבון אשר נוצר תוך  הפרת תקנון זה .

 1. מבלי לפגוע  באמור בסעיף 7 לתקנון ,הנהלת האתר שומרת על זכותה להשהות חשבון משתמש ולתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי  ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה 

דיוור ישיר 

 1. בעלי האתר מעוניינים לשלוח למשתמש מדי פעם  בדואר אלקטרוני או SMS או בדואר רגיל מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי .
 2. בחתימת המשתמש על אישור “קבלת מידע פרסומי” המשתמש מאשר באופן מפורש  לבעלי  האתר לשגר אליו מעת לעת למכשיר הסלולרי שמסר בעת ההרשמה SMS דברי פירסום או באמצעות דיוור לכתובת המגורים ,מסרים פרסומיים או שרותיה או מוצריה או שירותיים של חברות העובדות עימה בשיתוף אך לא רק .
 3. המשתמש יכול בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור ישיר /או לבטל לבטל את הסכמתו להעברת פרטיו לצד שלישי  להסרת פרטי המשתמש ממאגר החברה  יש לשלוח  מייל : litalzukerman@gmail.com
 4. אם נפלה טעות ,והשתמש קיבל דיוור מאתר מבלי שנרשם או בקשה להסרה לא בוצעה ,יש לעדכן את בעלי האתר ובעלי האתר  יפעלו לתיקון התקלה לאתר .
 5. אין בהרשמה לרשימת הדיוור משום התחייבות להוסיף ולשלוח באופן מסודר את העדכונים והאתר  רשאי להפסיק את משלוחם .לשלוח אותם באופן לא תדיר או במועדים לפי שיקול דעתו או למחק את שם המשתמש מרשימת הדיוור בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי . 

שינוי תנאי שימוש

22.הנהלת האתר  רשאית לשנות את תנאי התקנון והשימוש באתר מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי .הודעה על כך תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר .

דין ושיפוט

23.הדין החל על התנאים אלו, על שימוש באתר ועל כל דבר הקשור או נוסע מכך הוא דין ישראלי בלבד . סמכות השיפוט הייחודית והבלעדיות  לכל עניין ומחלוקת הנובעים או קשורים לתנאים אלו או לאתר  או לשימוש באתר נתונה לבתי משפט  המוסמכים וכל תביעה תידון בהם בלבד .

ביטול עסקה

ביטול עסקה על ידי המשתמש יהא בהתאם לחוק והתקנות אשר על פי הדין הישראלי, לרבות, הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) בשים לב לכך כי המוצר ו/או השירות הנמכרים עונים להגדרה אשר בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 בסעיף 6 (א) סעיף קטן 7 ו-8 ולאור זאת, לא ניתן לבטל רכישה, אשר בוצעה באתר לאחר קבלת השירות ו/או המוצר ע”י המשתמש.

ביטול עסקה יבוצע עד 24 שעות מרגע הרכישה. לאחר מכן לא יהיה החזר או זיכוי כספי

זמן אספקה מוצרים: עד 14 ימי עבודה

רכישה באתר מגיל 18 ומעלה.

גלילה למעלה